मनाङमा व्यवसाय दर्ता गर्न महिलालाई छुट

0

कुनै पनि व्यवसाय सुरु गर्नु अघि उद्यमीहरूले आफ्नो कम्पनी दर्ता गर्न पर्ने हुन्छ। उद्यमीहरूले आफ्नो व्यवसायको आवश्यकता र प्रकृति हेरी कुन प्रकारमा आफ्नो व्यवसाय दर्ता गर्ने निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ।

हिमालपारीको जिल्ला मनाङमा भने व्यवसाय दर्तामा महिलालाई छुटको व्यवस्था गरिएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति कार्यालय चामे मनाङबाट पहिलो पटक नेपाल सरकारले दिएको वाणिज्य दर्तामा छुटको व्यवस्था लागू गरेको छ ।

यस वर्ष बुधबार मनाङमा पहिलो पटक उद्यमी तथा व्यवसायी रेणु रानालाई दर्ता छुटबाट व्यवसाय दर्ता गरेर प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति कार्यालय चामे मनाङका कार्यालय प्रमुख प्रदीप न्यौपानेले बताए ।
अन्यको हकमा यस्ता छन् प्रकिया

१. निवेदन सहितको तोकिएको कागाजत पेश गर्ने
२. प्रशासकीय प्रमुखले सम्बन्धीत फाटँमा तोक आदेश गर्ने
३. निवेदन दर्ता गर्ने
४. निवेदकले तोकेको शुल्क बुझाउने
५. चलानी गरी निवेदकलाई प्रमाणप्रत्र उपलव्ध गराउने

आवश्यक कागजात
१. निवेदन प्रत्र
२. नागरीकता प्रमाणिप्रत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी
३. विदेशीको हकमा राहदानीको प्रमाणित प्रतिलिपी वा सम्बन्धीत दुतावासको निजको परिचय खुल्ने सिफारिस
४. २ प्रतिफोटो
५. बहाल सम्झौता
६. आफन घर टहरा भए चा।लु। आ।व। सम्मको मालपोत र घरजग्गा कर तिरेको
७. महानगरपालिकामा दर्ता नगरी प्यान वा अन्य निकायमा दर्ता गरी व्यवसाय दर्ता गरको हकमा प्यान दर्ता वा अन्य निकायबाट जारी गरको व्यवसाय प्रमाणप्रत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी

Leave a Reply